แนวทางป้องกันและแก้ไข การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน

    แนวทางป้องกันและแก้ไข การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน


    สิ่งที่ควรกระทำเมื่อถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 1.ควรแต่งกายให้มิดชิดมีส่วนช่วยพ้นอันตรายจากสายตาและพฤติกรรมคุกคามทางเพศได้มาก แสดงออกทันทีว่า ไม่พอใจในการกระทำของผู้กระทำ และถอยห่างจากการล่วงละเมิดหรือคุกคาม ทางเพศนั้น 2.ส่งเสียงร้องเพื่อให้ผู้กระทำหยุดการกระทำ และเรียกผู้อื่นช่วย 3.บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยการบันทึกเสียงบันทึกภาพหรือถ่ายภาพ หรือvideoถ่ายclip (หากทำได้) 4.บันทึกเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีที่เหตุการณ์วันเกิดขึ้นวลาและ โดยจดบันทึก สถานที่เกิดเหตุ คำบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสั้นๆชื่อของพยานๆและ/หรือบุคคลที่สามซึ่งถูกกล่าวถึง หรือ อยู่ในเหตุการณ์ 5.แจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นให้บุคคลที่ไว้ใจทราบทันที 6.หารือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนและแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้บังคับบัญชา บุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วยตนเองเพื่อนร่วมงานเป็นที่ปรึกษาหรือร่วมไปเป็นเพื่อนก็ได้โดยอาจให้ 7.กรณีผู้ถูกกระทำอาย/กลัว อาจให้เพื่อนมาแจ้งแทนแต่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถูกกระทำ กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างไม่เป็นทางการ การยุติปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศจะใช้กระบวนการอย่างไม่เป็นทางการในการแก้ไขปัญหาเป็นลำดับแรก สิ่งที่ผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต้องดำเนินการ 1.ในกรณีที่สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้ ให้พูด/เขียนถึงผู้กระทำเพื่อแจ้งให้ผู้กระ พฤติกรรมที่ไม่เป็นที่ยอมรับและร้องขอให้หยุดการกระทำ ผู้ถูกระทำอาจขอให้มีคนอยู่เป็นเพื่อนหรือในนามตนเองได้ 2.ในกรณีไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง ให้ดำเนินการดังนี้ 2.1 ร้องขอความช่วยเหลือต่อผู้บังคับบัญชาของผู้กระทำ หลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นและให้ ผู้บังคับบัญชาดำเนิค้นหกาข้อเท็จจริงภายใน 15 วัน หากไม่ดำเนินการใด ๆ ถือว่า เป็นการละเลยต่อการ ปฏิบัติหน้าที่ 2.2 ร้องขอหน่วยงานที่รับผิดชอบให้มีบุคคลเป็นผู้ประสานงาน เพื่อช่วยเหลือจัดให้มีก หารือระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาทางยุติอย่างไม่เป็นทางการ หรือผู้ไกล่เกลี่ยช่วย เรื่องดังกล่าวซึ่งมีกำหนดเวลา 15 วัน เช่นเดียวกัน

     

    โพสเมื่อ 08/07/2021 09:18:08
    โดย : แอดมิน